bnO2

tavee

นายทวี ทะนอก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


DIR
 PLAN  FIN  PER  TEA  SUP  PRO  DLICT  LAW  AUD

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th