กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอำนวยการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มนโยบายและแผน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มกฎหมายและคดี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th