คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
กลุ่มกฎหมายและคดี
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th