คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กลุ่มอำนวยการ
ขั้นตอนการให้บริการ
กลุ่มนโยบายและแผน
ขั้นตอนการให้บริการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ขั้นตอนการให้บริการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขั้นตอนการให้บริการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร
ขั้นตอนการให้บริการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
ขั้นตอนการให้บริการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนการให้บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th