แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพ้สดุ

 

รายละเอียด
ประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงาน (Link)
 จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3014
 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List ชุดที่ 1 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=2995
 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List ชุดที่ 2 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3007
 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List ชุดที่ 3 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3003
 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List ชุดที่ 4 http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=3002
 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ http://www.area1.skn.go.th/e-newsakhon/?name=news&file=readnews&id=2967

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

2/3 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทร 034-412050 , 034-826255 , 034-426094 , 034-826254 โทรสาร 034-427130

e-Mail : info@skn.go.th