สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

thzh-CNen

นายปัญจพล แสงคำไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ประธานกรรมการ

นางกัญญ์ณิชา ทองงาม
ผู้แทนผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการ

นางสาววรัทยา มีสิทธิ์
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของเอกชน
กรรมการ

นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย
กรรมการ

นายประสิทธิ์ กานดา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการ

นายสมชัย ชวลิตธาดา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา
กรรมการ

นางสาวพรรณี ใจเพิ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล
กรรมการ

นางเพ็ญศิริ คีมทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ

นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ