กลุ่มนโยบายและแผน

ที่

เว็บไซต์

ชื่อโปรแกรม

ช่วงเวลา

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

 1.  https://e-budget.jobobec.in.th/  รายงานค่าสาธารณูปโภค  ตลอดปี  คุณเกริกกรานต์ มหาสวัสดิ์  089-4149378
 2.  http://203.159.164.62/~eme62/  รายงานตรวจเยี่ยมโรงเรียน  ตลอดปี  คุณอรประภา รัตนปัญญา  093-9726275
 3.  http://203.159.164.56/~eme56/  รายงานพุธเช้า ข่าว สพฐ.  ตลอดปี  คุณอรประภา รัตนปัญญา "
 4.  http://evaok.obec.expert/authen  รายงานระบบ e-MES  ไตรมาส 3 และ 4  คุณอรประภา รัตนปัญญา "

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่

เว็บไซต์

ชื่อโปรแกรม

ช่วงเวลา

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

 1.  https://www.thaischoollunch.in.th/ ระบบอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  ตลอดปี  คุณกัลยา คงบัน  086-9435219
 2.  http://www.thaieducation.net/ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม  ตลอดปี  คุณกัลยา คงบัน  "
 3.  http://nispa.nccd.go.th/ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ตลอดปี  คุณกัลยา คงบัน  "
 4.  http://www.catas.in.th/ ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา  ตลอดปี  คุณกัลยา คงบัน  "
 5.  http://203.159.157.29/set_index/ ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์  ตลอดปี  คุณกัลยา คงบัน  "
 6.  https://admission.bopp-obec.info/ ระบบรายงานการรับนักเรียน  ตลอดปี  คุณกัลยา คงบัน  "
 7.  https://cct.thaieduforall.org/ ระบบปัจจับพื้นฐานนักเรียนยากจน  ตลอดปี  คุณสุรางค์ มั่นคง  086-0300499

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที่

เว็บไซต์

ชื่อโปรแกรม

ช่วงเวลา

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

 1. http://connexted.org/ireport/user/login  ระบบบริหารจัดการโรงเรียน โครงการโรงเรียนประชารัฐ  ตลอดปี คุณจงรัก  รุ่งเรืองศิรินนท์ 081-7054730
 2. http://eme1.obec.go.th  ระบบติดตามอ่านออกเขียนได้ (e-MES)  ตลอดปี คุณอรรพล  ห้วยกรุด 098-2595255
 3. http://cse-elearning.obec.go.th/  โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  ตลอดปี คุณสุพรรณี  ชื่นค้า 089-8202339
 4. http://1tambon1school.go.th/  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ตลอดปี  คุณสุพรรณี  ชื่นค้า  "
 5. http://littlescientistshouse.com/  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ตลอดปี คุณอมรศรี  แสงส่องฟ้า 089-9182380
 6. http://stemreg.ipst.ac.th  โครงการอบรมทางไกล (สสวท)  ตลอดปี คุณอมรศรี  แสงส่องฟ้า  "
 7.  https://nccs.dcy.go.th/

 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา

 เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

 ตลอดปี คุณอมรศรี  แสงส่องฟ้า  "

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

เว็บไซต์

ชื่อโปรแกรม

ช่วงเวลา

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรศัพท์

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/  ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา Emis,M-OBEC  1-30 มิถุนายน  สุภาภรณ์  สานอก  081-9959073
 2. http://data.bopp-obec.info/personal/login.php

 ระบบฐานข้อมูลข้าราชการครู
 และบุคลากรทางการศึกษา

 ตลอดปี สุภาภรณ์  สานอก  "
 3.  http://data.bopp-obec.info/  ระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC  1-30 ตุลาคม สุภาภรณ์  สานอก  "
 4.  https://portal.bopp-obec.info/obec62/
(*/obec62/ เปลี่ยนไปตามปีการศึกษา)
 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1
16 พ.ค. - 10 มิ.ย.
สิ้นปีการศึกษา
1 มี.ค. - 30 เม.ย.
สุภาภรณ์  สานอก  "
 5. http://gcode.moe.go.th  ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน
 เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐาน
 ทางทะเบียนราษฎร์ 
ตลอดปี สุภาภรณ์  สานอก  "
 -  -  -  -  -  -