สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

thzh-CNen

นางสาวหฤทัย บุญประดับ
ผอ.สพป.สมุทรสาคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล สนับสนุนส่งเสริมและประสานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรและบุคคลต่างๆ ที่จัดการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา จึงเป็นเสมือนหน่วยอำนวย ความสะดวกให้กับสถานศึกษาและหน่วยงาน

 

        จัดการศึกษาอื่น ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีความเป็นอิสระ สามารถให้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม โดยดำเนินการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม

รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร

นายสมใจ ผิวสา
รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร

amss

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

smart

SMART OBEC

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

emoney

e-Money

สมุทรสาคร

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

กลุ่มข้อมูลการจัดการงานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

 

 

คำกล่าวจากใจ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสําคัญ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อสร้างกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต

 

 

ดร.หฤทัย บุญประดับ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

สื่อสารสนเทศ

แนะนำสื่อวีดีโอของหน่วยงานหรืองานกิจกรรมต่างๆ

  • Up Next เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
  • Up Next การจัดงานยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ประจำปี 2564
  • Up Next VTR แนะนำสพป.สมุทรสาคร ปีการศึกษา 2561
  • Up Next ประมวลภาพการเปิดงานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี วันที่ 22 มี ค 61
  • Up Next มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน 2561

link1

link2

link3

fskn

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศจากโรงเรียน

ประกาศสอบราคา ประกวดราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง

จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา

จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน

วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกำกับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

กำกับ ดูแล ติดตาม

กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ

ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา

จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

ดำเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุน

ดำเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

ประสาน ส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการ

ประสาน ส่งเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา

ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป

ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

อสมส. อาสาสมัครวัยใส น้อง ๆ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 102 แห่ง

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุม ทั้งจังหวัดประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว

นโยบาย สพฐ.